×

Kurumsal Üyelik Kimler İçindir?

Buemlak.com Kurumsal Üyelik, Ticari amaçla Konut, İşteri, Arsa, Devremülk ya da Turistik Tesis satış ya da kiralamasıyla iştigal eden, Emlak Ofisi, İnşaat Şirketi, Müteahhit veya Sektörel Firmalar içindir. Dilerseniz, ücretsiz firmaniz.buemlak.com şeklinde web sitesiniz de olabilir.
* Yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
Şirket Bilgileri
*Firma Tipi:
*Şirket Resmi Adı:
*Şirket Kısa Adı:
*İl / İlçe / Semt:
*Adres:
Yetkili Kişi
*Ad Soyad:
*Sabit Telefon:
Cep Telefonu:
Fax Numarası:
Üyelik Bilgileri
*E-posta Adresi:
*Şifre:
*Şifre (Tekrar):
* Kullanıcı Sözleşmesi
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, BUEMLAK.COM'a ait (aşağıda kısaca "BUEMLAK.COM" olarak anılacaktır) ait http://www.buemlak.com adresinde bulunan BUEMLAK isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1) - MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile Üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren BUEMLAK.COM tarafından Emlak Ofisi, İnşaat Şirketi, Müteahhit, Sektörel Firma portföyünde bulunan emlakları satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

2) - MÜŞTERİ portföyünde bulunan emlaklara ait bilgileri ve varsa resimleri BUEMLAK.COM'a iletecek olup, BUEMLAK.COM bunları web sitesi içerisinde ve tamamen sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. BUEMLAK.COM'un elinde olmayan teknik arızalardan dolayı hizmeti sağlayamadığı hallerde MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM'u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3) - MÜŞTERİ'nin BUEMLAK.COM'da belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ BUEMLAK.COM üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, BUEMLAK.COM bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5) - BUEMLAK.COM isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden BUEMLAK.COM'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin BUEMLAK.COM üzerinden satışa arzedeceği emlaklarla ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta BUEMLAK.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının BUEMLAK.COM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7) - MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde BUEMLAK.COM'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.

8) - MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile BUEMLAK.COM tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde BUEMLAK.COM'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.

9) - MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, BUEMLAK.COM üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin BUEMLAK.COM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen BUEMLAK.COM tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

10) - BUEMLAK.COM her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda BUEMLAK.COM'un sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır. Şu kadar ki, MÜŞTERİ'ye üyelik paketi kapsamında sunulan promosyonların bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilecek bedelden mahsup edilecek olup promosyon bedelinin iade edilecek bedelden fazla olması halinde MÜŞTERİ arada kalan bu bedeli BUEMLAK.COM'un ilk talebinde derhal ödeyecektir. Söz konusu ödemenin MÜŞTERİ tarafından yapılmaması halinde 11. maddede belirlenen temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

11) - MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda BUEMLAK.COM kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında BUEMLAK.COM hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

12) - MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM'a vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece BUEMLAK.COM internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin BUEMLAK.COM'a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.

13)- MÜŞTERİ, BUEMLAK.COM'a ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

15) - MÜŞTERİ ile BUEMLAK.COM arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde BUEMLAK.COM tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

16) - MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda "Müşteri Bilgileri" başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak BUEMLAK.COM'a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

17) - İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.